Szent Erzsébet templom

 

 
A mélykút szent Erzsébet templom építésének története (templomi hirdetések alapján)

 

Az építés szervezője, irányítója, Tóth István Mélykút-Beltéri káplán.

Mindenben lelkes segítője káplántársa, Varga Imre.

1957

  aug. 27 telekvásárlással elindul az új templom építése. Gyűjtést tartanak minden hó első vasárnapján. Szentmise előtti rózsafűzér imában egy tizedet az építés sikeréért mondanak. Védőszentnek szent Tamás apostolt tervezik.

  nov. 17 anyagvásárlás

 1958

  jan. 26 Sikerült kedvező áron megvenni a szomszéd község, Bácsalmás lebontásra szánt zsinagógáját. A bontásra fogatok, gyalogosok jelentkezését várják.

  febr. 2 Az összefogás olyan tanújelét adták Mélykút község katolikus hívei, hogy a környék hívői és hitetlenjei is tisztelettel emlegetik. A tetőanyag lebontva és hazaszállítva, a falak 3/4 része ledöntve, a téglapucoláshoz csákány, kalapács, véső és sok szorgos kéz kell.

  febr.9 Csak a legnagyobb tisztelet és elismerés hangján emlékezhetünk arra a hősi munkára, melyet községünk ácsai, kőművesei, hívei ezen a hét folyamán csikorgó hidegben kifejtettek. A bontás kész, minden használható anyag áthozva. Isten fizesse meg híveink hősies buzgóságát.

  ápr. 6 Templom tervezet az Érseki Hatóság által jóváhagyva, közszemlére kitéve. Tervező mérnök Mezős Mihály. Az építésvezető Körmöczi János kőműves mester lesz.

  ápr.14 Kútásás-férfiak segítségét várjuk.

  máj. 4 Az építés megkezdésének bejelentése.

  júni.22 mészoltás

  júli.14-15 tereprendezés

  júli.28-29 alapok ásása, legalább 40 férfi kell

Az építkezéshez 600-an jelentkeztek! 10-es csoportba osztva őket, minden brigád egy napot dolgozott.

  aug.10 Olyan nagy a lendület az építkezésnél, hogy elfogyott 3 vagon sóder, újabb 4 vagon érkezéséig csökkentett létszámmal dolgoznak.

  aug.22 Péntek-baleset az építkezésnél, a kút gémfája leszakadt, Horváth György 66 éves segítő szörnyet halt.

  aug.31 Az ünnepélyes alapkő szentelés bejelentése, a templom védőszentje szent Erzsébet lesz szent Tamás helyett.

  szept.7 Az alapok elkészültek 300 kocsi homok kell és 30 kocsi jelentkezett.

  szept.21 Alapkőletétel Grősz József érsek vezetésével, -tábori mise.

  nov.23 A közeli iskola kápolnában szentmise. Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére, az új templom falai félig már állnak.

              A gyűjtések rendszeresen folynak.

 

1959

  ápr.12 A kórus betonozása, több száz mázsa cement bedolgozása 55 fő segítségével.

  máj.17 Befejeződött a falazás, a falak teljes magasságban állnak. A plébánia építése kezdődik.

  máj.31 Határon a 3 vagon faanyag, behozatala elé súlyos akadályok gördültek, -imát kérnek.

  júli.12 A Faanyag megérkezett, 1 nap alatt a helyszínre szállították, -köszönet a nagy munkáért. A plébánia falai is állnak.

  aug.16 Az 5 mennyezeti betongerenda a helyén, a párkányzat vakolása is befejeződött. A betonozáshoz segítséget kérnek, kb. 1100 mázsa betont kell két nap alatt bedolgozni. Csigákon húzzák 9 méter magasra.

  aug.23 Köszönet a munkáért az első nap 100-an, majd 50-en voltak!

  szept.13 Októbertől nem engedélyezi a Járási Oktatási Osztály az iskolában a szentmisét.

              Tóth István atya ismételten összefogásra bíztat, hogy az új templom mielőbb használható állapotba kerüljön.

  szept.27 A színes ablakok tervezetének bemutatása. 2 ablakot az erzsébeti hívek adományaiból szeretnének elkészíttetni.

  okt. 4 Féléves engedélyt adtak a misézéshez.  Az éjféli misét már az új templomban szeretnék tartani.

  okt.11 Az ácsmunkák befejeződtek.

  okt.18 Ablakok elkészültek.

  okt.25 A plébánia palázása kész a templomnál a tornyot kell a tetőn túlhúzni, hogy a bádogot fel tudják rakni.

  nov. 1 Kész a torony 3. emelete -12 méter magas.

  nov. 8 A templom padlás saralása kész a plébániáéval együtt.

  dec.20 Délután 3 óra az új templom megáldása használatba vétel előtt. Szentély oltárlépcsőinek betonozása megtörtént, az ajtók is elkészültek a főajtó kivételével.

  dec.25 Péntek 3 szentmise az új templomban! Az iskola kápolna végleges elhagyása átpakolás. A templom ideiglenes oltára, a volt zárda oltár.

 

1960

              Szentmisék egyenlőre csak vasárnap délelőtt és este vannak.

              Enyhébb napokon a plébánián stukatur készül.

  febr. 7 Építkezési anyag hordás 6 vagon sóder, 6 vagon tégla, 2 vagon kőpor, 2 vagon cement, 1 vagon mész.

              A lovakat be kell vinni a Tsz-be 1 hónap múlva!

  febr.14 6 vagon sóder helyszínre szállítása.

  febr.21 2 vagon tégla, 1 vagon mész beoltása. Mennyezeti forgácslemezek és kazetta lécek felrakása.

  márc.13 Belső vakolás megkezdése, a torony építése tovább. Nagyheti szertartások nincsenek a munkák miatt.

  ápr.24 torony építés, aljzat betonozás

  máj. 8 Külső vakolás megkezdése.

  máj.22 A torony 4. emeletének építése.

  júni.26 A toronysisak 16 tartóoszlopának betonozása.

  júli.27 A torony kőporozása felülről lefelé.

  aug.    A torony teteje elkészült, már csak a kereszt hiányzik.

  aug.22 Az új templom kívülről teljesen kész, a 3 méteres vörös rézből készült keresztet csigán húzzák fel, alatta fájdalmas rózsafűzért imádkozzák. Márványtábla leleplezés. Horváth György 2 éve halt meg szentmisét mondanak érte.

  aug.28 A plébánia külső vakolása. A főoltár lépcsőinek beöntése-csiszolása.

  szept.25 Belső kőporozás.

  okt.23 Beköltözés a plébániára.

  nov. hó Hétköznap is van szentmise a templomban!

  nov.20 Az első búcsú, trídummal készülnek ünnepi mise, az új képviselőtestület eskütétele

 

1961

              A szent Erzsébet Plébánia működésének kezdete! Új határok bejelentése.

  febr.5  Első keresztelés, templom szentelés idejének bejelentése júli. 16

  máj.21 Elkezdődik a padok, padlózat lerakását.

  júli.14 Péntek litánia gyóntatás

        15 Szombat este főpapi mise Dr. Várkonyi Imre keresztelőkút megáldása, -éjfélig szentségimádás, gyóntatás

        16 Vasárnap reggel 5 és 6 órakor csendes misék, utána bezárják a templomot, mert a szentelés zárt ajtóknál kívülről kezdődik, 9 órakor Grősz József főpásztor vezetésével.

  júli.30 Elkészült a harangok vas állványzata

 

1962

  júni.3 Harangszentelés

  júli.25 Megérkezett Rómából az oltárkép(Rómában élő Prokop Péter festőművész ajándéka).

  nov.18 Búcsú - oltárkép szentelés

 


 

A Szent Erzsébet templom rövid története és ismertetése

            Mélykút községnek két temploma van, a "fiatalabbik" a falu déli részén található. Negyven éve, hogy építették.

            Mivel a faluban messze van a felvég az alvégtől, régi igény volt, hogy építsenek egy másik templomot is. Az építkezés 1959-61-ig tartott. Igen nehéz időkben kezdődött, de - a téeszesítés miatt - még nehezebb volt a befejezés. A téglát a szomszédos község, Bácsalmás zsinagógájának lebontásából vették, melyet - a még saját tulajdonú - lőcsös szekerekkel szállítottak ide.

            Az építkezés kezdeményezője, szervezője Varga Imre és Tóth István - a későbbi plébános -káplánok voltak. A tervezőmérnök Mezős Mihály volt. Az építésvezető Körmöczi János mellett a brigádokba összeállt hívek voltak a segédmunkások. Az ellendrukkerek időnként kárörömmel nézték, lesznek-e emberek segíteni a betakarítás, vagy a nagyobb mezőgazdasági munkák idején? De mindig

voltak. Ha kellett, az aratást hagyták abba, - mint például a faanyag hordásakor - melyet Ausztriából kaptunk ajándékba!

            1961-ben Grősz József érsek szentelte fel az elkészült modern stílusú templomot, -az igazán szegénnyé tett embereknek vigaszát - Szent Erzsébet tiszteletére.

            A templom művészi értékét növelik Prokop Péter -aki 1949-55-ben hitoktató volt Mélykúton- festményei, melyeket a pap-festőművész Rómából küldött ajándékba.

            A keresztút 14 képét a felszentelésre ajándékozta, majd 1962-ben a nagy szárnyasoltár képeket is. Az irgalmasság testi cselekedeteit hét képen, a szentek életéből vett jelenetekben ábrázolja a Szent Máté evangélium alapján:

            1. Éhezőknek ételt adni: Szent Erzsébet - templomunk védőszentje - alamizsnát oszt az éhező szegényeknek. (középső nagy kép)

            2. Szomjazóknak italt adni: Szent László katonáinak vizet fakaszt a sziklából. (bal felső kép)

            3. Vándoroknak szállást adni: Szent Kristóf nyakában a gyermek Jézussal átkel  egy folyón.

            4. Ruhátlanokat felruházni: Szent Márton katonaköpenyét megfelezi egy didergő koldussal.

            5. Betegeket látogatni: Lajos őrgróf, Szent Erzsébet férje a töviskoszorús Krisztust találja ágyában a leprás koldus helyett. (jobb felső kép)

            6. Fogságban lévőket fölkeresni: Páli Szent Vince magát láncoltatja a hajópadhoz egy gályarab helyett.

            7. Halottakat eltemetni: Vértanú temetés egy katakombában.

            Felirat a képek alatt: "Bármit tettetek, nekem tettétek."

            A szembemiséző oltártól jobbra Szűz Mária szobra Jálics Ernő, a keresztkút felettibronz feszület Till Aran alkotása.

            Az ablaküvegek  csak a kis ovális részben színesek, - a magyar szenteket ábrázolják -  így a templom szokatlan módon ragyogóan világos.

            A templom tornya 18 m magas, benne 3 harang hívogatja a fogyatkozó lakosságból a híveket.

           

Szent Erzsébet Egyházközség plébánosainak névsora

Tóth István   l96l-l963

Mihály Ferenc l963-l965

Széll János  l965-l974

Tóth  János  l974-l978

Tóth István  l978 -l982

1982-84 Mélykút-Beltér látja el

Lei János   l984-l986

l986 májusától Mélykút-Beltér oldallagosan látja el

 

Szent Erzsébet Egyházközség kántorainak névsora

Szabó Jánosné kezdettől l978-ig

Ádám Julianna l978-l986

Hurton Etelka  l986-l997

Jagicza Józsefné l997-1999

Babenyecz László 1999

 

Paphiány miatt 1986-tól megszűnt, mint önálló plébániai közösség. Oldallagos ellátása a  Mélykút-Beltér plébániáról történik.

Az Érseki Hatóság rendelete alapján 1999. 09. 01-től az egyházközségek összevonásra kerültek

 

 

A Mélykút Szent Erzsébet templom építésének története (a beltéri história domus alapján)

Az 1957. évben

kezdtük meg az un. gányósi templom építésének tervezését. Tavasz végén Csiszár Géza esperes és Tóth István káplán elmentek Kecskemétre tárgyalni, hogy Mélykút engedélyt kapjon egy második templom építésére. Isten különös kegyelme segítségével a nyár kezdetére megkaptuk az engedélyt, hogy a bemutatott tervek alapján a templomot megépíthetjük. Addig Tóth István és Varga Imre káplánok vétel és adomány révén megszerezték a szükséges telket a Széchenyi utcában.

Bámulatos volt a mélykúti katolikus hívek áldozatkészsége, nagylelkűsége, amellyel felkarolták a templom építésének munkáját. A terveket az Érseki Hatóság megbízásából Mezős Mihály bajai építészmérnök készítette el egészen modern stílusban. Úgy kezdtünk bele mi négyen, mélykúti papok a templom építésébe, hogy azt sem kérdeztük meg, vajon mibe is fog kerülni. Isten gondviselésébe helyeztük az építkezést, és Ő meg is segített bennünket. Az építés folyamán többször szinte kézzelfoghatóan éreztük segítségét.

1957. augusztusában ástuk ki az alapokat. Az építést Körmöczi János helybeli kőművesmester vállalta, aki élete legszebb feladatának látta az új templom megépítését. Persze rengeteg pénzbe került volna, ha minden munkásnak fizetünk. Varga Imre káplán ötlete volt, hogy próbáljuk a falu népét bevonni társadalmi munkában a templom építésénél. Kitűnő szervező képességével 60-nál több brigádot mozgatott, amelyek 15-20 emberből állottak. Úgy szervezete meg, hogy minden nap másik brigád dolgozott.

Ősszel meghallottuk, hogy eladó a bácsalmási zsinagóga. Varga Imrét küldtük fel Budapestre tárgyalni a zsidó hitközséggel. Más intézmények is meg akarták venni, de a zsidó hitközség nekünk adta el azzal az indokolással, hogy az épület bontási anyaga megint csak templom építését szolgálja. 

 

1958. év

Az új év kezdetén, nagy hidegben Varga Imre káplán elindította kocsikon a brigádjait Bácsalmásra. Összehívtuk az összes mélykúti ácsot és lebontották a zsinagógát, az anyagot összerakták és ez idő alatt kocsikon az építés helyére szállították. Szinte emberfeletti munka volt, amit 10 nap alatt a mélykútiak elvégeztek. Az asszonyok és leányok üstökben forralták a bontás helyén a teát, s adták a munkásoknak és a kocsisoknak. A bácsalmásiak kérdezgették: mennyiért vállalták ezt a bontási munkát, hogy ekkora hidegben ilyen sokan dolgoznak. A felelet ez volt : Istenért tesszük.

Tavasszal folytatódott a munka. A munkáskéz mindig elegendő volt. Kocsifuvar mindenkor szívesen jött, ha mészt, cementet, homokot kellett fuvarozni.

Augusztusban baleset történt: a kút gémfája leszakadt, Horváth György 66 éves munkás meghalt.

 

Meghívtuk Grősz érsek urat, hogy tegye le a templom alapkövét és szentelje meg. Szeptember 21 -én volt a nagy ünnep. Rengeteg nép gyűlt össze, vagy 5000 lélek. Az érsek úrbeszédében dicsérte a mélykútiak buzgóságát. Délután a főpásztor a régi templomban gyermekeket áldott meg. Ezzel fejeződött be az alapkő szentelési ünnep.

 

1959. év

Tavasszal ismét folytatódott az új templom építése. A buzgóság nem lankadt. Varga Imre káplán brigádjai kitűnően dolgoztak. Tóth káplán mellett Varga is igen sokat tett a templomépítésért. Sokat utazott, a beszerzéseket intézte, rengeteget tárgyalt, nagyon ügyesen. Állandóan szervezte a munkacsapatokat. Nélküle sokkal lassabban haladt volna a templomépítés.

Októbertől a Járási Oktatási Osztály nem engedélyezte tovább az iskolában a misézést. Ez is serkentette az építkezést. Ősszel elkészült a kórus. Nagy, és mégis olyan könnyed, hogy szinte a levegőben lebeg. Két vékony oszlop tartja.

 

1960. év

A templom építése folyik. Belül a templomot bevakolták, most már csak a kőporzás van hátra. Addig, amíg megjön a faanyag külföldről, hozzákezdtünk a torony építéséhez, melyhez Gregus Tamás káplán szerzett külföldi támogatást.

Az egyházközségi képviselőtestület úgy segített, hogy két ízben is kölcsönt vett fel, hogy az építkezés meg ne álljon.

Bámulatos a mélykúti hívek buzgósága. Nincs nap, hogy ne szorgoskodna a templomnál 10 - 15 személy, férfi és nő vegyesen. Amikor sok a munka, százan is dolgoznak. Isten szinte szemmel láthatóan segít.

Tóth István már nem is végez kápláni teendőket, őt az építés vezetése foglalja le. Eddig a négy pap együtt intézte, segítette, vezette a templom építését, most már elegendő lesz egy is. Tóth István mellett az esperes a pénzügyi felelős.

Október végén Tóth István kiköltözött az új templom mellé épített plébániaépületbe.

Novemberben az Érsek Úr rendelkezése szerint Csiszár Géza ideiglenesen beszentelte az új templomot, hogy lehessen benne istentiszteletet tartani.

Ugyancsak az év vége előtt az Érsek Úr két részre osztotta az ősi mélykúti plébániát, és alapította az új Szent Erzsébet plébániát. A Beltéren maradt kb. 5100 lélek, az új plébániához tartozik kb. 3000 hívő. Tóth István lett az új plébánia ideiglenes lelkésze.

 

1961. év

Az új templom áll, de még itt-ott csinosítanak rajta. Közben elkészültek a padok is.

Július 16-án, a szentelésének 50. évfordulóját ünneplő főpásztor eljött, és megáldotta az új templomot.

 

A harangszentelésre 1962 júniusában,

a Prokop Péter festőművész atya által ajándékozott oltárkép szentelésére novemberben, a búcsúi szentmisén került sor.