Lelkiség

Az Irgalmasság Szentéve

 

Ferenc pápa nagyon időszerűnek és szükségesnek gondolta, hogy ennek az esztendőnek a végén megnyissa minden hívő ember számára az Irgalmasság évét. Erre az alkalomra egyetemes, mindenki számára érthető szép szimbolikus képet adtak ki. A kép szemléletes  egységbe foglalja a szentév alapgondolatát: Irgalmasok, mint az Atya”. A kép Jézust mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus szeretettel veszi vállaira az elesett embert.

Szépen látszódik a képen, hogy a Jó Pásztor az ember testével lép kapcsolatba, és szeretettel teszi ezt, hogy megváltoztassa az életét. Azonnal szembetűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen irgalmassággal magára veszi az emberiséget és összesimuló arcuk egyik szeme összekapcsolódik, ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisztus az ember szemével lát, az pedig Krisztus szemével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban,a saját emberségét és a jövőt, mely reá vár, Krisztus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét. Örvendünk tehát, mert megerősít bennünket az a tudat, hogy Isten itt van mellettünk, lehajolt hozzánk, hozzám. Minden elesett ember mellé odaáll Isten, csak fel kell tudnunk rá nézni, a szemeibe tekinteni, hogy segíthessen nekünk.

Az egész jelenet egy mandorla, mandula alakú keretben helyezkedik el, mely mandula formájú fénykoszorú otthonos az ókeresztény és a középkori ikonográfiában, és Krisztus kettős, isteni és emberi természetére utal.

A három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan világosodik belülről kifelé indulva, Krisztus mozgására utal, aki kiviszi az embert a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a mindent megbocsátói atyai szeretet végső kifürkészhetetlenségére utal.

Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből vállalt szenvedése nyomai. Ez a Krisztus erős, képes megtartani a vállán az elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helyezi, mert Ő és egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető utat.

Isten irgalmas minden emberrel – erre utal a logó, a szentév kapcsán kiadott kép, de egyben feladat is tárul elénk. Hosszú lenne most felsorolni, hogy mi mindennel lehetünk mi olyan „irgalmasok, mint az Atya”. Mindannyiunk életében, és mindig más és más helyzetben jelentkezik az igény, hogy irgalmasok tudjunk lenni a másik emberrel, és hogy velünk is irgalmasok legyenek embertársaink.

Jézus az evangéliumban az ellenségszeretetre szólít fel bennünket. Ellenségeinket szeretni pedig tudjuk, hogy nehéz, és sokszor lehetetlennek látszik. De Jézus nem kér tőlünk lehetetlent. Így szól hozzánk az evangéliumban: „Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”. A következő kis történet álljon előttünk akkor, amikor igyekszünk Isten, magunk és mások miatt is irgalmasok lenni, megbocsátani.

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt:

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok hazafelé.

Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudattalannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik. Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el… Ott, ahol felnevelkedett és ahol még most is élnek szülei. Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, melyet jól lát az autóbuszból… Ha még visszafogadnák őt, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a jelet, nem száll le az autóbuszról, és örökre eltávozik életükből. Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Útitársa végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút:

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból.

Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát:

– Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják.

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk. Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk. Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk.

Bruno Ferrero nyomán

 

Járjunk az irgalmasság iskolájába

 

Böjte Csaba ferences szerzetes atya az irgalmasság szent évében az általa nevelt árva gyermekekkel együtt kitalálta, hogy megnyitnak egy új iskolát, az irgalmasság iskoláját. Ebben az iskolában tanulhatunk és házi feladatot is kapunk. „Legyetek irgalmasok, mint a mennyei Atya” – ez a teendő, feladat mindannyiunknak. Jézus miről is beszélt az irgalmasság kapcsán? Mit kell tennünk, hogy irgalmasok legyünk? Az utolsó ítéletről, arról a pillanatról, amikor mindannyiunk megjelenik Isten színe előtt, hogy elvegye jutalmát, amiért földi életében megdolgozott, Jézus így beszél: „Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!” Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.” (Mt 25,31-46)

Jézus a mi tanítónk, rá figyelünk, és bízunk a szavában, elhisszük, hogy amit mond, az úgy lesz, jóban és rosszban egyaránt. És miért legyünk irgalmasok, mert hozzánk is az a mennyei Atya. Irgalmasnak lenni annyit tesz, mint a másikhoz szeretettel odafordulni. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a mi világunkban, 2016-ban, ahol annyi a magányos, magának élő, magamutogató ember, újra egymásra találjunk, odaforduljunk a másik emberhez. Jézus 7 dolgot, 7 problémát sorol fel az irgalmasság tetteiként, de nyilvánvaló, hogy ennél sokkal több azoknak a gondoknak a száma, amiben sokszor és sokan szenvedünk.

Éhes emberekkel sokszor találkozunk. Itt helyben is akadnak éhező emberek, akiknek segíthetünk a környezetünkben, de az Egyház Charitas szervezetén keresztül évente többször is rendszeresen támogatja a rászoruló embereket, családokat élelmiszeradományokkal. Nekünk mélykútiaknak különösen is kedves szentünk Árpádházi Szent Erzsébet, egyik templomunk védőszentje, akire feltekintünk, és követhetjük példáját, hiszen az adakozó szeretet különös szentje ő. Az éhezés nem csak testi, hanem sokszor lelki formában is felüti a fejét. Éhezünk a szeretetre, arra, hogy valaki meglátogasson, valaki hozzám szóljon, valaki megsimogassa a kezem, meghallgasson, segítsen kimenni a bajból. Jézus példáját követve – aki sokszor látta el az éhező embereket élelemmel, lelki táplálékkal – tudjunk másokat tápláló emberekké válni. Szoktuk mondani egymásnak a családban, „zabálnivaló”, „úgy szeretlek, majd megeszlek”. Jézus nem csak beszél a szeretetről, hanem maga is szeret; kenyeret szaporít, növeli a halfogást, feltámadása után maga készít vacsorát tanítványainak, és nem utolsósorban az utolsó vacsorán önmagát adja oda a kenyér színe alatt, hogy megegyük. Vannak olyanok az életünkben, akik arra éheznek, hogy megbocsássunk nekik, felhívjuk telefonon, és érdeklődjünk, hogy-hogy van, vagy szeretettel figyelmeztessük, ha rossz úron jár. Adja az Úr, hogy tudjuk mások testi és lelki éhségét csillapítani.

Egyszer túrázni voltunk valamikori gimnazista osztálytársaimmal, és az erdőben nem akadt víz, sem patak, sem kút. A mi vizünk pedig elfogyott. Hihetetlenül jól esett az, amikor az első adandó helyen meghívott bennünket egyik osztálytársam egy üdítőre. Jézus a kánai mennyezőn látva az ünneplő népe hiányos borkészletét, jó cselekedve a vízből bor lett azért, hogy az öröm méltó legyen. Sokszor egy üdítő, egy jó pofa sör, vagy egy kellemes kávé nagy ajándék lehet a másiknak, és főleg azért, mert ebben az italban benne van a meghívó is, az, aki adja, jó lélekkel szeretettel és közben igazán találkozunk is. A mi világunk a számítógép világa, melyben nem találkozunk személyesen egymással. Az, amikor leülünk a házastársunkkal, családunkkal, barátainkkal, munkatársainkkal közösen egy italt meginni, közösséggé formál bennünket, bizonyos értelemben eggyé válunk, és ami szintén fontos, hogy odafigyelünk egymásra. Jézus, amikor a kereszten függött ezt mondta: „Szomjazom”. Szomjazott, és volt olyan jó szívű katona, aki csillapította Jézus szomját. Jézus szomjazik, szomjazott emberileg a kereszten, és szomjazza mind a mai napig a mi szeretetünket, figyelmünket.

Most az irgalmasság testi cselekedetei közül az éhezők és szomjazók megsegítésére figyeltünk oda, és csodálkoztunk rá. Adja az Úr, hogy a következő hónapban tudjuk csillapítani éhező és szomjazó embertársaink ínségét.

 

Betegeket meglátogatni

 

Jézus életéből tudjuk, hogy nem egy alkalommal tett gyógyító csodát. Tudta azt, hogy az embernek nagy szüksége van az egészségre. Szoktuk mondani, hogy csak egészség legyen, akkor minden megvan. De Jézus azt is tudta, hogy a testi egészségnél fontosabb a lelki épség, hogy lelkileg egészek legyünk. Amikor Jézus gyógyít, személyesen érinti meg a betegeket, találkozik velük. Ez az, amit mi is el tudunk Jézustól lesni, ha nem is a gyógyítást, de a jelenlétet, a részvétet igen. Egy beteg ágyánál lehet, hogy nem tehetünk sokmindent, de jelen tudunk lenni, és ez a fontos, és gyógyulást is eredményezhet.

Nem azért járunk kórházakba, idősek otthonába, mert az annyira kényelmes, kellemes nekünk. Nekünk nem az, de azzá válhat onnantól kezdve, hogy tudatosan jót akarva megyünk el oda. Az, amit jelenlétünkkel, mosolyunkkal, vigasztalásunkkal, támogatásunkkal magunkkal viszünk, már elég. Higgyük el, hogy a mosoly és kedvesség valóban fél egészség.

Betegeket meglátogatni. Egy középkorú tanyasi házaspárhoz hívtak ki, hogy beszélgessek velük. Nagyon örültek, és nem győztek hálálkodni azért, hogy kimentem hozzájuk. Az már sokat jelentett nekik, hogy jelen voltam egyszerű, szenvedő életükben.

Budapesten egyik vezető beosztású paptestvérem tolókocsiban élő testvérét vittük mi kispapok rendszeresen sétálni a Kerepesi temetőbe. Én hetente egyszer sétáltam vele, tolva őt kb 2 órán keresztül. Ennek a hölgynek a társaságában én magam is erősödtem, erőt vettem arra, hogy a nehézségeimet ne ódázzam el, hanem tudjak rajtuk felülkerekedni. Amikor betegeket látogatunk meg, mi is gazdagodunk!

Hivatásomból fakad, hogy sok elsőpéntekes beteget látogattam már. Sokszor ugyanazt a történetet mondták el, szinte már én is fejből tudtam az elhangzottakat, de mégis, mindig egy kicsit másképp, és erőt adva tudtam velük együtt lenni. Ne menjen még atya, olyan jó, hogy eljön mindig, és nem kell egyedül lennem. Menjünk el az idős beteg embereket meglátogatni, mert nagy ajándék ez a számukra!

Amikor valaki a családomból beteg, tudjak vele türelmes, elnéző és ugyanakkor segítőkész is lenni? Nagy dolog ez, és erre tudatosan is kell készülni. Nem jön csak úgy magától. Kérdezzem meg idős hozzátartozóimat, hogy-hogy vannak, milyük fáj, miben tudunk nekik segíteni? Egy kérdés is sokat számít már! Legyünk készségesek abban is, hogyha segítségre szorulnak, akkor ránk számíthassanak is.

És még egy példa a betegekkel való törődésre. Több káplános helyemen is volt kórház, ahová heti rendszerességgel jártam. A betegek különböző féleképpen reagáltak, kaptam hideget és meleget is, de voltak nagyon szép emlékeim is. Szívesen gondolok itt azokra, akik a Jó Istennel kibékülve akartak eltávozni ebből az életből, és sokan a magányos szenvedésükben szeretetet kaptak a látogatásom által. Mindazok, elsősorban asszonyok, akik segítkeztek nekünk a kórházakban a vallási igényeket felmérni sokszor örömmel tértek haza, mert szerethették a betegeket. Adja az Úr, hogy a betegekben is Őt magát szolgáljuk. Nagyböjti énekünkben szerepel Jézusra alkalmazva: „betegekért betegültél”. Ezt a beteg Jézust tudjuk szolgálni minden beteg testvérünkben.

 

A börtönben levőket felkeresni

 

Sokan talán még nem is jártunk börtönben, mert nem kellett odamennünk, sem bűneink, sem munkánk, sem kapcsolataink nem követelték ezt meg. Mégis valamit jelent számunkra is ez a kérése Jézusnak: látogassuk meg a foglyokat.

Ha Jézusról nem is beszél az evangélium úgy, mint börtönbe ellátogató személyről, de tudjuk azt, hogy őt magát is elítélték és ott a kereszten a jobb latornak, az elítéltnek megbocsátott, és a paradicsomot ígérte meg neki.

Fogolynak lenni kétféleképpen lehet: börtönviselve és minden más fogságában levedzve. Szent XXIII. János pápáról készült egy film „A jó pápa” címmel. Ebben János pápa szenteste napján ellátogat egy római börtönbe, hogy ott a foglyokat megerősítse abban, hogy ők is szerethetőek, és őket is várják otthon szeretteik. Ez a gesztus hihetetlen erőt és hitet adott a foglyoknak. Nekünk talán nincs ilyen lehetőségünk, nem tudunk börtönbe eljutni, de akkor keressünk olyan foglyokat, akik mellettünk élnek, látszólag szabadok, de valójában raboskodó egyének.

Bosco Szent János életének is van egy kedves epizódja. Toronto városának börtönébe megy el, hogy ott beszélgessen a fiatal rabokkal. Kigúnyolják, megvetik. Ő felajánlja nekik - és el is intézi a börtön igazgatójánál - hogy kiviszi kirándulni a börtönből. Amikor már igyekeztek vissza a börtönbe, akkor vette észre, hogy kettő rab hiányzik, megijedt, hogy ebből neki is komoly baja esik majd. De amíg a többség visszaért, a két elszökött fiú is megérkezett a börtön bejáratához. Don Bosco hitt abban, amire tanította is övéit, szeretettel, türelemmel megváltoztatható a legnagyobb bűnös is.

A mi világunk gyakran tartja fogva sok embertársunkat, megkötöz, és nehéz szabadulni a karmai közül. Jézus a bűn, a pénz, a betegség rabságában sínylődő szerencsétleneket magához emelte és átölelte. Mária Magdolnából hét ördögöt űzött ki, hogy szabad lehessen, Mátét, a vámost, a pénz rabságából szabadította ki és tette meg apostollá. Lázárról a halál bilincseit oldotta le. Péter és János apostolt ő szabadította ki a börtönből már feltámadása után. Hány család élete megy rá a különféle rabságokra. A pénz rengeteg ember életét keseríti meg, vagy azért mert sok van, vagy azért, mert kevés. Assisi Szent Ferenc első követői között egyik barátja arról panaszkodik, hogy minél gazdagabb, annál boldogtalanabb. Ferenc azt mondja neki, hogy ez azért van, mert nem tud szabad lenni. Adja el mindenét, és az elajándékozás által lesz gazdaggá majd, és szabaddá.

Amikor szenvedélybeteg családtag, barát van mellettünk, próbáljuk meg őket jobbá szeretni. Egyszer olvastam: „Akkor szeress a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá a legnagyobb szükségem”. Milyen jó lenne ezt mindig a szívünk közepében tartani, hogy amikor az ittas családtag hazaér, át tudjam ölelni, ahelyett, hogy kiabálok vele. Másnap együtt keresnénk a megoldást. Jó lenne megérteni, hogy a börtönviselt, vagy más függőségben szenvedő embertársunk is szerethető, és jobbá szerethető. Ehhez használ bennünket Jézus, hogy a foglyokban is őt szeressük, azt, aki maga is megkötöztetett és megostoroztatott, mint rab, hiszen ő mondotta: „Börtönben voltam és ti felkerestetek”.

Az irgalmasság iskolájába járva III.

 

Ruhátlanoknak ruhát adni

 

Egy film - melynek a Szent szív a címe - jómódú főszereplője egy hajadon hölgy, aki csak a cégének él, senki és semmi nem számít ezen kívül. Az élet apró találkozásai: egy hajléktan fiatalember és egy tolvaj kislány lesznek azok, akik megváltoztatják ennek a nőnek a pénzhez és az emberekhez való viszonyát. Rádöbben arra, hogy eddig mennyire vak volt, mennyire baj volt az, hogy nem törődött embertársaival. Életét másokért kezdi el élni. A film zárójelenete az, hogy minden ruhadarabját szétosztja egy aluljáróban.

Igen. Mi hogyan ruházkodunk? Mennyi a szükséges ruha? Van-e fölöslegem? Szoktam-e másoknak ruhát venni, vagy ajándékozni régi darabjaimból. Charitasunk ebben is élen jár. Sok helyen, így városunkban is van kedvezményes ruhaosztás a rászorulóknak. Tudatosan odafigyelve hihetetlen örömet tudunk másoknak szerezni. Nem kell megvárnunk, hogy valaki olyan jöjjön szembe velünk, aki tejesen ruhátlan. Mindig van olyan környezetünkben, akin segíthetünk ilyen szempontból is. Ha valakinek vannak olyan ruhaneműi, melyek még használhatósak, akkor kérjük, hogy a kidobás helyett hozza el a plébániára, valakinek még jó lesz.

Jézusról feljegyzi a Szentírás, hogy egy ruhája volt, és a tanítványait is erre biztatta. Amikor a népet tanította, azt is mondta, hogy akinek két ruhadarabja van, adja oda az egyiket annak, akinek egy sincs. Ezzel arra nevel minket Jézus, hogy egyszerűségre törekedjünk saját ruházkodásunkban.

Hány férfi mondhatja, hogy felesége sokkal több ruhát birtokol, mint ő, és mégsem elég neki. Lehet ez zsörtölődés tárgya, de a kedveskedés eszköze is. Vegyél valami szép ruhadarabot feleségednek, hagy érezze, hogy szereted!

Fiataljaink élnek leginkább a divat világában. „Ilyet hord más is, nekem is ez kell” – lehet a szlogenjük. A szülők feladata, hogy gyermekek ruházkodásában is tudatosan az igényességre és egyszerűségre törekedjenek.

Ministránsok felöltöztetésénél sokszor jól jön egy igényes kéz, mely szépen rendbe szedi a ráncos ruhákat. A templomi ruhák rendbetételénél szintén jól jön az ügyes asszonyi kéz. Régen az oltáregyletekben voltak azok az asszonyok, akik a templom oltáraiért voltak felelősek, terítővel ruházták fel, és virágokkal tették méltóbbá a Jézust jelképező oltárt!

Ruhátlanoknak ruhát adni látjuk, hogy lehetséges és szükséges is. Adja Isten, hogy legyen szemünk és szívünk ilyen formában is segíteni rászoruló embertársainkat.

 

Halottakat eltemetni

 

Az utolsó ítéletről szóló beszédében Jézus nem szól a halottak eltemetéséről. Valamiféleképpen az Egyház mégis úgy tartja, hogy hallottaink eltemetése is erényes életünk része. Jézus életének megható eseménye volt, hogy amikor levették testét a keresztfáról, Arimateai József és Nikodémus temették el. Az ő példájuk áll ellőttünk akkor, amikor arra gondolunk, hogy halottainkat temessük el.

A mi világunk ezt sem tartja egyértelmű dolognak, akárcsak a házasság intézményét, a nemek Isten adta voltát, és lehetne folytatni a sort. Ma nem egyértelmű, hogy a halottakat eltemetjük. Sokszor nem csak a magányos emberektől sajnálják a végtisztesség megadását, de egyre több családban is dívik az a szokás, hogy a halottakat nem temetik el. Egy vidéki magányos idős ember eltartói, miután meghalt az eltartott személy, elhamvasztatták, urnáját feltörték, hamvait egy lepedőbe szórták és úgy ásták el hamvait a kert sarkában. A végtisztesség, és annak biztosítása, hogy az elhunyt méltó helyen és méltó módon pihenhessen, minden embernek jár. Erre szolgálnak a temetőink, sírkertjeink, ahol békében várhatják a feltámadás napját elköltözött embertársaink.

Olyan eset is sokszor előfordul, hogy valaki elhunyt hozzátartozóinak hamvait hazaviszi, és egy lakásban él vele. Nemcsak az elhunytnak jobb, ha méltó helyen, az elhunytak között pihen, hanem a még földön élő hozzátartozónak is könnyebb feldogoznia azt, hogy hozzátartozója nincs már mellette. Ilyen esetekben jelentkeznek olyan pszichés betegségek, melyek megzavarják a még itt élő lelki állapotát. Elhunytjaink a temetőben nyugodjanak.

Mindazzal együtt, hogy elhunytjainkat el kell temetnünk, fontos, hogy illő módon tegyük azt. Ne a külső pompa legyen a fontos, hogy minél drágább legyen a temetés, az egyszerű igényesség sokszor többet kifejez gyászunkból és szívünk fájdalmából. Haláleset kapcsán a legtöbb, mit adni tudunk elhunyt szerettünknek, az az imádság. Mi magunk csendesen kérjük Istent, hogy halottunk Nála nyerjen új lakást, másrészt szentmisét mondatva, egyházi temetést szolgáltatva az Egyház imádsága által emlékezzünk rá és búcsúzzunk el tőle. Sokszor hallani, hogy azt kéri az elhunyt még életében, vagy a hozzátartozói kérik, hogy a koszorúkra költött pénzt inkább adják szentmisére, vagy valamilyen konkrét karitatív célra.

Lehetőleg ne művirágot vigyünk szeretteink sírjára. Tartósabb, de méltatlanabb. Egyszer egy műsorban tárgyalták, hogy a műanyag szemét újrahasznosításának egyik terméke a művirág. Élő virágot vigyünk, ne sokat, de élőt, mert ez fejezi ki szeretetünket és hitünket is az örök életben.

Amikor temetésen veszünk részt, imádsággal és csenddel kapcsolódjunk be. Szinte minden temetésen vannak olyanok, akik halkabb, vagy hangosabb beszélgetésükkel zavarják a szertartást és a gyászolók iránt ezzel tiszteletlenséget tanúsítanak. Ha imádkozni nem tudunk, akkor maradjunk csendben, így rójuk le kegyeletünket.

Többek között így engedje az Úr, hogy elhunyt szeretteinket méltó módon tudjuk eltemetni, mindig kifejezve hitünket is: „Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet”.

 

Az irgalmasság iskolájába járva IV.

 

Utazókat befogadni

 

Mindannyian az Egyház gondolkodása szerint úton vagyunk. A középkor embere azt mondta, hogy ő „homo viator”, úton levő ember, és mi itt mai, 21. századi emberek is keresztény hitünkkel igyekszünk így tekinteni magunkra. Úton vagyunk, és erről a meggyőződésről beszél Szent Pál apostol is, amikor azt mondja: „a mi hazánk a mennyben van”, és ebbe a hazába hosszú út vezet. A mennyországba törekszik az ember, mert szíve legmélyén a Jó szolgái vagyunk mindannyian. Hittanórán gyerekekkel beszéltünk az irgalmasság cselekedeteiről, és amikor ahhoz a részhez jutottunk, hogy az utazókat fogadjuk be, visszakérdezett, hogy a migránsokat is? Nyilvánvalóan nem az a mi feladatunk, hogy vadidegen embereket, így például a számunkra idegen, menekült embereket lássunk otthonainkban vendégül, hiszen a mai világban a bizalom sajnos gyenge a másik ember irányába. Hát akkor kikre vonatkoztathatjuk Jézus szavait: fogadjunk be utasokat?

Április 30-án együtt zarándokoltunk el Máriagyűdre - kettő busszal is - , és útközben felidézték a régi emlékeket. Annak idején nem egynapos, hanem többnaposak voltak a zarándoklatok, és ez maga után vonta azt is, hogy szállásokon kellett aludniuk. Milyenek voltak ezek a „szállodák”? – sokszor pajtában, szalma-széna között megnyugodva, vagy sátrakban tértek nyugovóra a kegyhelyre igyekvő őseink. Amikor annak idején a jezsuita szerzetesek által szervezett Szent János Bogár táborban vettem részt több nyáron is, házaknál voltunk elszállásolva, családoknál. Befogadtak bennünket, minden táborlakót. Több évre visszamenőleg ma is tartjuk a kapcsolatot, azért, mert befogadtak.

Befogadni azokat, akik idegenként jelennek meg templomunkban, városunkban. Ez is valamiféleképpen ehhez az irgalmassági cselekedethez tartozik. Aki életünkbe ilyen módon belép, ahhoz tudjunk odalépni, kérdezzük meg tőle, hogy kicsoda, honnan jött, tudunk-e valamiben a segítségére lenni?

Befogadni az életet, azt az életet, melyet a jó Istentől kapunk ajándékba, mint szülők , ez is megbízatásunk. A gyermek ajándék Istentől, és neki tartozunk bemutatni, és Hozzá is vezetjük el gyermekeinket, mint akitől, az életet kapták ajándékba. Azt szeretnénk, hogy Istenhez tartson az életünk útja. A megfogant élet befogadása Egyházunk szerint minden keresztény ember kötelessége, hiszen nem mi vagyunk az élet-halál urai. De akár a befogadás szép cselekedete lehet a mostanság egyre szaporodó meddő házaspárok részéről egy örökbefogadásra váró gyermek befogadása, felnevelése. Segítsen minden magyar családot az Úr, hogy a megfogant életet, az életet be tudják fogadni.

Gimnazistaként Szent Patrik úti imáját nagyon sokszor elimádkoztuk a közös kollégiumi reggeli áhítatunk során. Így hangzik: „Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam...” Ez az imádság sok oldalról megvilágítja a mi kapcsolatainkat. Be kell tudnunk fogadni a másik embert életünkbe, aki velünk együtt utazik itt a földön, és be kell tudnunk fogadni a köztünk élő Krisztust is, aki azt mondotta: „Aki titeket befogad, engem fogad be”. És hogyan lehetséges a másik ember befogadása? Nyitottsággal. Nyitottnak kell lennünk egymás irányába: meghallgatni, elfogadni, megbocsátani, békét vinni a másik életébe. Nyitni és befogadni. „Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem, minden egyes pillantásom, mindenkiben téged lásson”. Így tudjunk befogadókká válni!

 

 

Szomorúakat vigasztalni

 

Ránk, magyarokra azt szokták mondani, hogy az egyik legszomorúbb, legborulátóbb nemzet. Egy felmérés szerint nekünk van a legszomorúbb Himnuszunk. Van ezekben a meglátásokban valami igazság, de nem ez a teljes igazság. Himnuszunk igaz ugyan, hogy első olvasatra szomorú, de szerepel benne az Úrba vetett bizalom is: „Isten áld meg a Magyart jókedvvel; bőséggel”. Ha vágyunk rá, és tiszta szívvel vágyunk rá, akkor részünk is lesz az öröm és jókedv. Másrészt az öröm mindannyiunk feladata is, nem hullik ingyen az ölünkbe. Hány lelki segítő tanácsolja azt, hogy keressük tudatosan az örömöket az életünkben. Meg kell dolgoznunk az örömért! Rengetegszer idézzük a közel 100 esztendős Olofsson Placid bencés atya a Gulág koncentrációs táborban megélt élettapasztalatát. Ott, a halálra szántak közösségében „örömolimpiát” rendeztek, mely abból állt, hogy mindenkinek minél több örömet kellett összeszedni az adott nap végére. Az nyert, aki minél több örömet észrevett, és ezt meg is osztotta mással. Ez adott sokuknak erőt az embertelenségben is a túléléshez. Nagyon fontos, hogy keressük az örömöket, és meg is osszuk másokkal. Közmondásunk is erre bátorít bennünket: „a megosztott bánat, fél bánat, és a megosztott öröm dupla öröm”.

Nagy-nagy hivatása a keresztény embernek megvigasztalni a szomorúakat. Nem közömbösen, vagy még egyet belerúgva kell a másik lent-létére, elesettségére felelnünk, hanem lehetőség szerint emeljük őt fel. Ezt teszi velünk is az Irgalmas mennyei Atya! Egy vicc a beteg családtag ápolása közben, hogy elvegye a keserűség ízét a szenvedés kohójában, egy ölelés az ingerülten hazaérkező családtagnak, a csend ajándéka annak, aki velem lakva hazaérve arra vágyik, egyaránt lehet a vigasztalás eszköze és módja. Biztosan voltak már úgy a kedves testvérek is, hogy valaki mellett csendben ülve is megoldódtak a problémák, valami helyreállt „ott bent”. Sokszor nem is kell különösebbet mondani ahhoz, hogy a szomorkodót megvigasztaljuk, elég, ha csendben mellette vagyunk.

Jézus mennybemenetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi nekik a Szentlelket, a Vigasztalót. Sokszor a legnagyobb Vigasztalóról el is feledkezünk. Isten a csendben ott van mellettünk, és készen áll rá, hogy megvigasztaljon. Túrmezei Erzsébet gyönyörű verse világította meg nekem leginkább, hogy mit is jelent Isten csendben történő vigasztalása. Így hangzik a verses imádság:

 

 

Most nem sietek,

most nem rohanok,

most nem tervezek,

most nem akarok,

most nem teszek semmit sem,

csak engedem,

hogy szeressen az Isten.

 

Most megnyugszom most elpihenek

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem,

hogy szeressen az Isten.

 

S míg ölel a fény

és ölel a csend,

és árad belém,

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem,

hogy szeressen az Isten,

 

új gyümölcs terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erő, győzelem...

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem,

hogy szeressen az Isten.

 

 

„Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak, igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett.” – kiált fel Jeremiás próféta Isten vigasztalásának megtapasztalásakor.

Adja az Úr, hogy mi tudjunk mások vigasztalására lenni és engedjük mi magunk is, hogy a Vigasztaló Isten és a bennünket vigasztalni vágyó embertársunk is működjön életünkben.

 

Az irgalmasság iskolájába járva V.

 

Ellenünk vétőknek megbocsátani

 

Egy középiskolában azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy vigyenek be az iskolába magukkal egy cipős dobozt, és tegyenek bele többféle gyümölcsöt. A következő feladat az volt, hogy ezt a dobozt több napon át cipeljék mindenhová magukkal, amerre csak mennek. Mivel nagy meleg volt, a dobozban elkezdtek lágyulni, majd rohadni is a gyümölcsök. Mindez a bűz kellemetlenségét, és a gyümölcsök levének folyását is eredményezte. A tanár rámutatott a gyakorlat lényegére: ha nem bocsátanak meg egymásnak a diákok, akkor hasonló játszódik le a lelkükben is.

Megbocsátani nem egyszerű, és egyáltalán lehetséges-e? Lehetséges! Mi Jézusnak hiszünk, aki arra tanít bennünket a Szentírás szavain keresztül, hogy bocsássunk meg egymásnak. Ha már minden kötél szakad, és nehezen akarunk engedni ennek e kérésnek, akkor jussanak eszünkbe Jézus kereszten ellenségeiért mondott imádságos szavai: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”. Jézus példájából látjuk, hogy megbocsátani nem érzelmeink alapján kell, hanem tudatosan, akarva. Azért, hogy lelkünkben ne legyen sok seb, sem kapcsolatainkat ne mérgezze a harag, akarjunk megbocsátani. Mindazonáltal, hogy én akarok megbocsátani, kell a jó Isten segítsége is. Ne a magam erejében bízzam csupán, hanem kérjem Isten kegyelmét is a megbocsátáshoz. Itt nálunk, a mélykúti egyházközségben 2012-ben született egy imafüzet, melyet mind a mai napig használunk, és ebben egy nagyon sokmindenre kiterjedő megbocsátó ima található. Ezt az imát alkalmazva sokmindenre fény derül a Szentlélek Isten segítségével, hogy kiknek is kell megbocsátanunk, hogy ne mérgesedjen tovább a szívünk és kapcsolataink is tisztuljanak.

A megbocsátás nem jelenti a következőket: „Nem történt semmi”, „Nem keletkezett károm”, „A másiknak van igaza, és helyeslem, amit tett”, „Elfelejtem, mintha szenilis, feledékeny lennék”. A megbocsátó ember nem titkolja fájdalmát, de kész rá, hogy elengedje a haragot a másikkal szemben. Pintér Béla kortárs zeneszerzőnk énekli:

 

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.

Hagyni kell, hadd vigye a szél!

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más.

Mielőtt megjegyezhetnéd.

 

 

És oda kell menni, megölelni,

Akkor is, ha nem te vagy a hibás!

Odamenni, esélyt adni,

Elengedni minden tartozást!

 

Hogyan tudnál tovább lépni,

Amibe' hittél, az már nem a tiéd

Hogy lehetne bekötözni

Azt a sebet, ami szíveden ég.

 

Hagyni kell, hadd vigye a szél!

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más.

Mielőtt megjegyezhetnéd.

 

Segítsen bennünket a hatalmas és mindenható Isten, hogy ezzel a lelkülettel tudjunk egymásnak megbocsátani!

 

A bántalmakat békével tűrni

 

Akárcsak a többi irgalmassági cselekedetnél, itt is Krisztus Urunk szép tanítása és példája áll előttünk. Ő ahol ellenségeskedéssel, bántalmazással találkozott, sőt még halála körülményei közepette is, békével tűrte a bántalmakat. A farizeusok áskálódásait, Júdás árulását, a főpapok megvetését, Péter tagadását, a katonák korbácsolását, a szögeket kezébe és lábába beleütő katona szívtelenségét is békével tűrte. Milyen békével? Isten békéjével. Azt mondta apostolainak, melyet sok szentmisében is idézünk: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”. Miért? Jézus békéje nem olyan béke, mint a világ békéje? Nem, nem olyan. Jézus amikor a békéről beszélt, akkor nem csupán a háborúmentességet, nem az erőszakmentességet, a békében egymás mellett élést állította csupán, hanem ennél sokkal többet. Azt a békét, melyet Istennel együtt lehet csak megtapasztalni. Nyilvánvaló, hogy Jézusnak sem volt könnyű elfogadni mások bántását. De mivel Istennel, az Atyával volt, ezért tudta legyőzni a békétlenség kísértését is. Istennel pedig a rendszeres és kitartó imádáság által tudunk az igazi békére szert tenni.

Mi, egyszerű emberek, hogyan tudunk Jézushoz, a tökéletes emberhez hasonlóan győzedelmeskedni a békétlenség felett? Csak Istennel együtt. Gyermekkoromban, amikor igent mondtam Istennek a papi pályára való meghívására, arra gondoltam, hogy a következő jelmondatot választom majd a Szentírásból: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?!” Sokszor imádkozom most is ezért a gyermeki bizalomért, hogy minden békétlen helyzetben így tudjak Istenben lenni, és tőle békét, megnyugvást kapni. amikor 2010-ben Budapesten menetem második nekirugaszkodásra letenni a jogosítványhoz szükséges forgalmi vizsgát, útközben nagyon sokszor elimádkoztam a következő szentírási idézetet: „A békesség Istene szenteljen meg benneteket” – és amikor arra került a sor, hogy vezessek, kellő békében, nyugodtan, higgadtan tudtam letenni a vizsgát.

Volt pápánk, XVI. Benedek mondja a hittel kapcsolatban, hogy egy jégtáblához hasonlít, melyen mi állunk, és amely egy vihartól hánykódó tengeren lebeg. Istenbe vetett bizalmunk képes rá, hogy bár háborog körülöttünk, alattunk a tenger, a világ attól mi még békében tudjunk lenni, lelki békében. Assisi Szent Ferenc imádkozza:

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

Amit lehet, és adj bölcsességet,

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

 

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

hogy összekössek, ahol széthúzás van,

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

 

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,

aki elveszíti magát, az talál,

aki megbocsát, annak megbocsátanak,

aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.

 

Adja az Úr, hogy ezt a békét tudjuk bírni, és másokra is ezt tudjuk átsugározni!

 

Élőkért és holtakért imádkozni

 

Minden valamikor hittanra járt ember megtudja mondani az imádság lényegét: az imádság nem más, mint a jó Istennel történő beszélgetés. Beszélgetés, tehát kettő személy legalább kell hozzá: Isten és én, vagy Isten és mi. Amikor imádkozunk, nem csak mi kell, hogy mondjunk valamit Istennek, hanem hagyjuk, hogy Ő is szólhasson hozzánk. Ugyanúgy van ez, mint az emberek közti beszélgetésben: ha csak az egyik beszél állandóan, akkor nincs lehetősége a másiknak arra, hogy megszólaljon. Imádkozásainkkor mi is talán erre figyeljünk oda különösképpen is, hogy ne csak mi akarjunk mondani valamit Istennek, hanem engedjük, hogy Ő is szóljon hozzánk!

Imádkozni sokféleképpen lehet és sokmindennel kapcsolatosan. Ha Istenben úgy hiszünk, mint a bennünket leginkább szerető személyben, akkor mindent meg akarunk vele osztani, ami bennünket érint. Örömben, bánatban, hálánk kifejezéseképpen, másnak segítve, vagy Istent önmagáért imádva is lehet imádkoznom. „A lövész árokban nincsenek ateisták” – szoktuk mondani, ott mindenki hisz és imádkozik. Tehát a bajban az ember önkéntelenül is mondja: „Istenem segíts”, de ennek ellentettjében is hűségesek akarunk lenni az imádságban, amikor jól megy életünk szekere, mi akkor is akarunk Istennel beszélgetni! Egy kisfiú panaszkodott az előző rendszerben nagyapjának, amikor nem akart szentmisére menni vasárnap: papa, már ez, meg amaz a szomszéd sem járnak misére, mi minek megyünk? A nagyapa bölcsen annyit mondott kis unokájának: kisfiam, mi nem azért járunk templomba, mert ez, vagy az a család megy, hanem mert szeretjük a jó Istent. Amikor magam számára kérem Isten kegyelmét, akkor nem szabad elfeledkeznem másokról sem! Erre buzdít bennünket különösképpen is az irgalmasság lelki cselekedeteinek következő kérése: élőkért és holtakért is imádkozzunk! Az élőkért, mert mindenki rászorul a segítségre, és jó tudni, hogy valaki kér erőt, vigasztalást, bátorítást, kitartást, vagy valami más pozitívet Istentől embertársa számára. Szoktam másokért imádkozni, mert hivatásomból kifolyólag sokan fordulnak hozzám ilyen kéréssel, vagy én látom szükségességét, hogy valakin így segítsek. Egy egyetemista fiatalembert bátorítottam és megerősítettem, hogy imádkozom a sikeres vizsgájáért. Sikerült neki, örömmel újságolta, én pedig örömmel adtam hálát Istennek, hogy segíthettem neki. De nemcsak itt a földön élőkért imádkozunk, hanem elhunytjainkért is. Miért kell nekik az imádság? - kérdezheti a hitetlen ember. Mert ezáltal segíthetünk neki a tisztulás állapotában, hogy ne szenvedjen sokat, és minél hamarabb élvezhesse a tiszta Isten szeretetét ő maga is megtisztult lélekkel, ha pedig már Istennél van, akkor emlékezzen meg rólunk is a szentek seregével együtt, és járjon közben értünk! Sok-sok eset beszél arról, hogy valaki nem akart halála előtt sem gyónni, sem áldozni, és végképp a betegek kenetében részesülni, amit ma is sokan tévesen utolsó kenetnek neveznek. Papi gyakorlatomból sok szép példát láttam, hogy mennyit segített egy-egy beszélgetés, szentség kiszolgáltatás azoknál, akiknek már köztudottan nem sok volt hátra ebből az életből. Gondoljunk arra is az irgalmasság imádságos cselekedeténél, hogy a halálhoz közeli rokonainkat ne zárjuk el a szentségek imádságos erejétől, örömétől. Bátran hívjunk papot haldokló szeretteinkhez, mert ez nagy ajándék az elmenőnek!

Jézus arra szólít fel bennünket az evangéliumban, hogy szüntelenül imádkozzunk! Na, ezt meg hogy kell, lehet-e egyáltalán? Igen, lehet! Minden nap, minden pillanat alkalmas arra, hogy Istenre gondoljunk, így a munka, a nyaralás, a pihenés, a játék, és lehetne folytatni mi minden. Szent XXIII. János pápa mondotta, hogy az a pillanat, amikor mi Istenre gondolunk, már maga is imádság. Adja az Úr, hogy ha hosszú időnk nincs is sokszor imádkozni, akkor is tudjunk egy-egy röpimával Istenhez menni magunk és mások boldogsága érdekében!

 

A bűnösöket meginteni

 

„Bűnösök közt cinkos, aki néma” – írja Babits Mihály költőnk a Jónás könyve című művében, és valóban nagy igazság, hogy aki nem figyelmezteti embertársát a bűn miatt, az maga is bűnt követ el. Olyan világban élünk, amely el akarja velünk hitetni, hogy az a normális, ha senki sem szól bele a másik életébe, vagy másképpen megfogalmazva nem figyelmezteti a bajra. Amikor valakit megrovunk a bűn miatt, akkor nem elítéljük őt, legalább is nem így kellene figyelmeztetni, hanem szeretetettel akarjuk őt óvni a bajtól. Ha mondjuk, egy kisfiú át akar szaladni az úton, akkor édesapja erősen megrántja a kezét, és aztán lehet, hogy meg is rója, de nem azért mert nem szereti, hanem pont ellenkezőleg, mert szereti. Istenről ezt mondja a Szentírás a Zsidóknak írt levél 12. fejezetében: „Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? De ahogy apáink is fenyítettek minket, mégis tiszteltük, úgy Istent is. Továbbá látjuk, hogy Istennek való engedelmességből vállalta Jézus értünk a kereszthalált, egy nagyobb jó, a megváltás reményében! Maga Jézus is figyelmeztette a bűnösöket, a bűnt elítélte, de a bűnöst felemelte és szerette: gondoljunk csak a házasságtörő asszony esetére, vagy Zakeusra a vámosra, akik megváltoztatták életüket Jézus figyelmeztetésének hatására: „Menj, de többé ne vétkezzél!”.

Hány családnál lehet látni, vagy vélekedésükből kihallik, hogy gyermekeiket ideje korán nagyobb önállósággal ruházzák fel, mint amivel kellene! Jól van ez így? Nem szólhat bele e szülő abba, hogy általános iskolás korú gyermeke mit vegyen fel, hogyan hordja illendően a haját, hogyan ne mérgezze az életét? Vannak szülők - tisztelet a kivételnek - akik nem szólnak bele abba, hogy hol és kivel tölti az estét gyermeke, vagy hogy kit visz haza magával az éjszakába nyúló buliból? Ne is beleszólásról, inkább aggodalomról, és érdeklődésről beszéljünk. Az a szülő, családtag, vagy barát, aki figyelmezteti a másikat akkor, amikor rossz úton jár, azért szóljon a tévútra lépőnek, hogy ne érje baj. Gondoljuk meg, ha nem is szólunk, akkor kisebb az esélye a bűn elkerülésének és valamilyen szinten asszisztálunk az eltévelyedéshez, és a bűnt elkövető cinkosaivá válunk. Szépen beszél erről a már fentebb idézett Babits Mihály Az írástudók árulása című művében: „Az írástudó, az értelmiségi, sőt, ma itt bátran mondhatjuk, hogy a hívő keresztény ember látja a csillagot, a hit fényét, ami eligazít az élet útján. Az a kötelessége, hogy ezt mutassa mindenki másnak is. Ha közben ő maga bukdácsol is, ez emberi gyengeség. De ha nem mutatja többé a csillagot, vagy más irányt jelöl meg, esetleg azt is mondja, hogy nincs miért irányt keresni – ez az írástudók árulása. A bűnösök figyelmeztetése tehát keresztényi kötelesség és hivatás, amelyet alázattal, szelíd szeretettel és határozott következetességgel kell teljesíteni”. Ne restelljünk hát szólni annak, aki rossz úton jár, mert ez hívői kötelességünk, úgy, ahogy azt Babits is írta. Látjuk, hogy a pápák a 20-21. században mindig felemelték hangjukat a népek, nemzetek vezetői bűne ellen, és ezt teszi hétről hétre Ferenc pápánk is. Merünk-e hozzá csatlakozni?

Szentjeink közül Rita az, aki számomra nagyon szépen képviseli az irgalmasság ezen cselekedetét: bűnösöket meginteni. Elsősorban férjét, majd gyermekeit, és férjének családját is sikerült meggyőznie, hogy ne a vérbosszú, hanem a szeretet erejében bízzanak. Nem átallott szólni, amikor a bűn családja küszöbén állt, és mindezért megvetés, megalázás, kemény pofonok voltak a fizetség, na és persze a kitartó szeretetért a család békéje és az életszentség elérése.

Urunk Istenünk, kérünk téged segíts nekünk abban, hogy az imádságot mindennapi kenyerünknek tudhassuk, és embertársainkat az imádságos szereteten kívül testvéri figyelmeztetésünkkel is Hozzád tudjuk közelebb vezetni. Amen.

 

Irgalmasság iskolájába járva VII.

 

Tudatlanokat tanítani

 

„A jó pap is holtig tanul” és „Ismétlés a tudás anyja”. Többek között ezekkel a közmondásokkal szoktunk utalni arra, hogy mindenkinek szüksége van a tanulásra, mindig van hova fejlődnünk. Valahogy a mi világunk mintha erről egyre inkább megfeledkezne, vagy elszeretné hitetni velünk, hogy nem is kell annyit tanulni, hiszen már mindent tudunk, minden lehetséges. Voltaképpen a tömegkommunikáció modern eszközeinek a hódítását tapasztaljuk: különböző közösségi oldalakon megosztott globális élmények, a reklámok ránk erőltetése, az okos telefonok folytonos használata tudat alatt is arra neveli az embert, különösen a fiatalokat, hogy minden egy karnyújtásnyira megvan neki úgy, hogy nem kell kilépnie otthonról, mindenre képes, elhiteti az egyénnel, hogy nincsenek határai, csak a csillagos ég, arra ösztönöz, hogy minden gyorsan meglegyen, ennek következménye a türelmetlenség. Az új médiaeszközök az önzést is nagyban növelik az emberben (pl: selfie) és kialakul egy újfajta gyerekkor, gyerekesség, sokszor még a felnőtt korba is belenyúlva. Ezeket a gondolatokat Dr. Aczél Petra előadásából idéztem, melyet Budapesten tartott 2014. 10. 02-án. Az a világ, amit magunk mögött tudhatunk, évszázadokon keresztül kiszolgálta az emberek abbéli igényét, hogy emberhez méltó életet tudjunk élni. Mostani világunknak nem titkolt szándéka, hogy lerombolja az emberek önértékelését, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, elbizonytalanítsa a hivatás ügyében a fiatalokat (párválasztás, házasság, hivatás, munka, értékek ápolása). Ebben a helyzetben igenis van mit tanulni, és van mit megtanítani. Attól, hogy a világ sokszor jár elképesztően hamis utakon, nem kell minekünk is az árral sodródni. Elsősorban a szülők, nagyszülők, pedagógusok és lelkipásztorok feladata, hogy tanítsák az ifjúságot és egymásnak is segítségére tudjanak lenni akkor, amikor a másik tudatlanságban szenved. Ehhez kérjük Isten segítségét, hogy türelmesen tudjuk elmagyarázni a dolgokat a másiknak, amikor erre van szükség, magunk képzésére is szánjunk elég időt, akár a munkánkról, akár szellemi képességeink továbbfejlesztéséről is legyen szó.

Amikor tanítani igyekszünk, akkor tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy a másikat jobbá szeressük, a lehető legjobbat hozzuk ki belőle. Ezért fontos, hogy a mi felgyorsult és elektronikus hullámokkal átszőtt világunkban legyen helye a személyes találkozásoknak is, ahol szóval és példával egyaránt tudjuk egymást kölcsönösen tanítani.

 

Kétkedőknek tanácsot adni

 

Egyházmegyénkben Tiszaalpáron adták az egyik templomnak a Jó tanács Anyja nevet. Nyilvánvaló úgy gondolták, hogy mindannyian rászorulnak Égi Édesanyánk tanácsára. Ezt a templomot kb. 300 évvel ezelőtt építették, de ma is nagyon időszerű hogy emlékeztessen bennünket, hogy tanácsot tudjunk kérni és adni is.

Olyan világban élünk, ahol rengeteg a tanácstalan ember, és nem csak a fiatalok körében. Általános iskola végén, de sokszor találkoztam olyan esettel is, hogy középiskola 11. osztályában még valakinek halványlila gőze sincs arról, hogy merre menjen tovább tanulni. Ilyenkor, ha lehet, szoktam kérdezgetni, hogy mit szeret csinálni, mihez van adottsága? Talán már ez a kérdezés is segíthet abban, hogy ne legyen tanácstalan az illető. De lehetne rengeteg olyan esetet hozni, amikor szintén bizonytalanság van valakiben. Amikor mi vagyunk a tanácsadók, akkor fontos alapelv, hogy csak olyan ügyben adjunk tanácsot, amihez értünk, csak olyanoknak, akik kérik, vagy igénylik. Mindig csak tanácsot adjunk, ne utasítsunk és ne kérjünk számon senkit, akinek adtunk tanácsot, de nem fogadta meg. Többek közt ezek szerint az elvek szerint járjunk el akkor, amikor valakinek tanácsot adunk.

És mi a helyzet olyan esetekben, amikor mi magunk szorulunk egy két jó ötletre? Olyan emberekhez menjünk tanácsért, akik barátaink, és akikben megbízunk. Isten arra bátorít, hogy használjuk azt a csodálatos ajándékot, amit a mi érdekünkben adott – isteni tanácsadás. Példabeszédek könyvében olvassuk: „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!”, továbbá: „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra”. Tanácsot kérünk, hogy növeljük az ügyre való rálátásunkat, ajánlások és lehetőségek segítenek, amikor döntéseket hozunk egy isteni szemszögből. Maga a Szentírás is tanácsadói szereppel bír, csak sűrűn és élő hittel kell kinyitnunk és olvasnunk. Ne engedjünk a kettős kísértésnek, a makacsságnak és a gőgnek. Míg az előbbi magatartásban az ember elutasítja a tényeket hogy saját igazát érvényre juttassa, addig az utóbbi viselkedésben azt sugallja: „Nincs szükségem másra”. Egyszer egy temetés kapcsán kérték, hogy olvassam fel az elhunyttal kapcsolatban, hogy nem tudott segítséget elfogadni soha életében. Nem olvastam fel, mert ez nem erény, hanem bűn. Mindenkinek, aki e-világra születik szüksége van arra, hogy döntéshelyzetekben valakitől: Istentől vagy embertől, de tanácsot kérjen. Még egy bűn van, amikor az embernek nem érdemes cselekednie, ez pedig a harag. Szoktuk is mondani, hogy „A harag nem jó tanácsadó”. Várjuk meg, amíg csitulnak a kedélyek, és csak aztán merjünk lépni.

Nyilvánvaló, hogy a hosszú élet után könnyebb tanácsot adni, de lehet már fiatalon is, ha valaki komolyan veszi a másik kérését, és Isten segítségét is meri kérni. Imádkozzunk a bölcsesség Lelkéért, hogy jó tanácsot tudjunk segítségével adni.

A piarista gimnáziumban minden reggel a tanítás előtt ezzel az imádsággal kezdtük el a napot, és kérjük most is ezt az újságot olvasva:„Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,

adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást

ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!

Világosítsd meg értelmünket,

hogy a természetben és az emberi életben

fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!

Nevelj és alakíts bennünket,

hogy egész életünkben alkalmasak legyünk

az igazság szolgálatára,

és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát

Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.”

 

 

Szécsényi Attila káplán